Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

HYSBYSIAD O GYFETHOL
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 NOTICE OF CO-OPTION
Section 116 Local Government (Wales) Measure 2011

Cymuned COMMUNITYNAME
LLANSANNAN Community
Ward
(os yn berthnasol) WARDNAME
LLANSANNAN Ward
(if applicable)

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod 3 sedd(i) gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a fod yr Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol.
NOTICE IS HEREBY GIVEN that 3 vacancy(ies) has/have occurred in the office of Councillor for the above mentioned Community/Ward, and the Community Council intends to co-opt.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*
• wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
• yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
• wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
• rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

*Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r gyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymfgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio. Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:*
• registered as a local government elector for the area named above; or
• during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
• your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
• you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.

*Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. It is the responsibility of the candidate to ensure that they are qualified to stand.

EMRYS WILLIAMS, CLERC / CLERK 15 / 05 /2017
Llofnodwyd Signed Dyddiwyd Dated
Clerc y Cyngor / Clerk to the Council

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rÔl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn 01745870744 erbyn 13eg o Fehefin 2017.
If you wish to be considered for co-option for the vacant seats(s) or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Council Community on/at 01745870744. Mob 07876266339 e-mail > Click to email < by Tuesday 13 th June 2017 .

/image/upload/eifion/Hawliau_etholwyr_Cymraeg.JPG

Rhybudd o Hawliau Etholwyr

/image/upload/eifion/Hawliau_Etholwyr_Saesneg._1JPG.JPG

Notice of Elector's Rights

/image/upload/eifion/DOGFEN_ARCHWILIO_Cymraeg.jpg

/image/upload/eifion/DOGFEN_ARCHWILIO_SAESNEG.jpg

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 1443 views since start of 2017

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37945 views since start of 2017